મુખપૃષ્ઠ

It is essential that we think about "Our National Identity" without which there is no meaning of independance. - Pandit Deendayal Upadhyay

પરિચય

ગુજરાત રાજય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમીટેડની સ્થાપના રાજ્ય સરકારની કંપની તરીકે અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના પરિપત્ર નં.સીએસસી/ ૧૧૮૦/૧૪૬૯/એ, તા.૨૫/૯/૧૯૮૦, કંપની ધારા ૧૯૫૬ ના અનુચ્‍છેદ ૬૧૭ હેઠળ કરવામાં આવી છે.

ખેડૂતો પાસેથી ટેકના ભાવે અનાજની પ્રાપ્તિ

સમાચાર અને ટેન્ડર્સ

મુખ્ય લિંક પર જાઓ